Tuyển sinh

Biểu phí cơ sở vật chất đầu năm học

 Stt Hình thức Phí CSVC 
1 Hai buổi 2.000.000
2 Bán trú 2.000.000
3 Nội trú 2.500.000

Học phí hàng tháng

LỚP
HAI BUỔI
BÁN TRÚ
NỘI TRÚ
GHI CHÚ
LỚP 1,2,3,4,5
1.000.000
1.400.000
3.100.000
1 THÁNG
LỚP 6
1.200.000
1.700.000
3.400.000
1 THÁNG
LỚP 7
1.200.000
1.700.000
3.400.000
1 THÁNG
LỚP 8
1.200.000
1.700.000
3.400.000
1 THÁNG
LỚP 9
1.200.000
1.700.000
3.400.000
1 THÁNG
LỚP 10
1.900.000
2.500.000
5.000.000
1 THÁNG
LỚP 11
2.200.000
2.800.000
5.300.000
1 THÁNG
LỚP 12
3.000.0000
3.600.000
6.200.000
1 THÁNG

 

Tăng cường

Stt Môn học Học phí
1 Anh văn giao tiếp với giáo viên bản ngữ 500.000 đ/tháng
2 Kỹ năng sống 100.000 đ/tháng

 

Phí ăn (giá tiền/suất)

Khối Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Xế Ăn Tối
Tiểu học 15.000 30.000 10.000 30.000
Trung học 20.000 30.000 10.000 30.000