TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng Quản Trị
Khổng Minh Giang
Bà Khổng Minh Giang
Chủ Tịch HĐQT
Đoàn Văn Lộc
Ông Đoàn Văn Lộc
Ủy Viên HĐQT
Email: locdv@ntp.edu.vn
Ban giám hiệu
Huỳnh Bảo Quốc
Ông Huỳnh Bảo Quốc
Hiệu Trưởng
Email: quochb@ntp.edu.vn
Tiêu Hạnh Nhi
Bà Tiêu Hạnh Nhi
Phó Hiệu Trưởng
Email: nhith@ntp.edu.vn